Zaznacz stronę
O bezrobociu słów kilka

O bezrobociu słów kilka

Jedną z charakterystycznych cech polskiego rynku pracy jest jego silne zróżnicowanie przestrzenne, co znajduje odzwierciedlenie m. in. w wysokiej rozpiętości stopy bezrobocia zarówno pomiędzy województwami, jak i powiatami. Dodatkowo zróżnicowanie to utrzymuje się nawet w sytuacjach spadku bezrobocia.

Często specyfikacja danego terenu wynikająca z geograficznego usytuowania powiatu, odległości od dużych miast, czy stopnia rozwoju infrastruktury ma wpływ m. in. na poziom rozwoju gospodarczego, stopień rozwoju kapitału ludzkiego oraz decyduje o szybkości znalezienia zatrudnienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Skalę i tempo zmian na rynku pracy w znacznej części uzależnia fakt znajdowania się powiatu w kręgu oddziaływania wielkiej aglomeracji. Wpływa to na możliwość podejmowania pracy, choć zauważyć należy, że akcesja do UE spowodowała otwarcie polskiego rynku pracy i zwiększyła możliwości podejmowania zatrudnienia nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Niemniej jednak wciąż czynniki społeczne, demograficzne, czy ekonomiczne powodują, że liczna pozostaje grupa osób, które nie decydują się na poszukiwanie pracy poza najbliższą okolicą, a tym samym utrzymują się enklawy, gdzie od lat wskaźnik bezrobocia nawet trzykrotnie przekracza średnią krajową. Dywersyfikację obszarów bezrobocia pogłębia niski poziom migracji wewnętrznych często uzależniony od rozwoju sieci komunikacyjnej, ale również utrzymujące się różnice w kosztach zakupu i wynajmu mieszkań, a także często niechęć do zmiany miejsca zamieszkania z powodów związanych wyłącznie z pracą.

12 tys. bezrobotnych w powiecie

Terytorialne zróżnicowanie sytuacji  na rynku pracy najczęściej przedstawiane jest za pomocą stopy bezrobocia, gdyż rozkład liczby bezrobotnych jest odzwierciedleniem rozkładu liczby ludności. Oznacza to, że w województwach o wysokiej liczbie ludności, jak np. mazowieckim występuje też wysoki poziom bezrobocia. Z tego powodu terytorialne zróżnicowanie zjawisk zdecydowanie bardziej obrazują wskaźniki procentowe, choć one również obarczone są wpływem np. sytuacji demograficznej na danym terenie.

Osób bezrobotnych zarejestrowanych do 31 lipca 2014 roku w powiecie wołomińskim było 12 199 w tym kobiet: 5 319 z czego w gminie Tłuszcz ogółem zarejestrowanych było 2 596 w tym kobiet: 1 037. Powyższe potwierdza, że przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy pozostaje bardzo wysokie, ale poza liczbą bezrobotnych, stopą bezrobocia liczbą zgłaszanych ofert pracy sytuacją na rynku jest także zróżnicowana ze względu na strukturę bezrobotnych, co z kolei również może wpływać na trudności w uzyskaniu zatrudnienia.

Trudna aktywizacja…

Istotne czynniki decydujące niejednokrotnie o łatwości w uzyskiwaniu pracy poza samą sytuacją na danym rynku to wiek, wykształcenie, czy posiadanie doświadczenia zawodowego bądź też kwalifikacji zawodowych. Istnieje jednak grupa osób bezrobotnych trudna do zaktywizowania. To grupa, której należy poświęcić więcej czasu, aby osiągnąć oczekiwany cel. Wymagają oni większej motywacji do działania, podwyższania kwalifikacji i umiejętności zawodowych, co w efekcie może spowodować zwiększenie ich szans na znalezienie pracy.

Do grupy tej należy zaliczyć:

– osoby przebywające na długotrwałym leczeniu uzależnień w ośrodkach terapii odwykowej,
– mężczyźni i kobiety powyżej 55 roku życia, którzy nie widzą sensu w przekwalifikowaniu zawodowym w ich wieku,

– osoby sprawujące opiekę nad innymi chorymi członkami rodziny, chętne do podjęcia pracy, ale z powodu stałej opieki nad innymi nie mogą jej podjąć,

– cudzoziemcy,

– osoby, które świadomie unikają legalnego zatrudnienia w związku z obowiązkiem alimentacyjnym i innymi zobowiązaniami komorniczymi,

– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla których brak jest odpowiednich ofert pracy. Pomimo pozyskiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie środków zewnętrznych m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego nie mamy możliwości objęcia wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy formami wsparcia jakie są przewidziane w Ustawie 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Oprac. Dariusz Kur

Kierownik Filii PUP w Radzyminie